AGENDA algemene Ledenvergadering op 8 februari 2018

 1.  Opening
 2.  Notulen ALV 2017
 3.  Mededelingen
 4.  Jaarverslag
 5.  Financieel verslag
 6.   Verslag kascommissie  ( Sjoerd en Henke )
 7.  Benoeming nieuwe kascommissie
 8.  Verkiezingen:
  8.1    de penningmeester is aftredend maar stelt zich herkiesbaar.
            Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter tot
             uiterlijk 7 februari.
  8.2     Programmacommissie is aftredend: Gerald en Emile stellen
             zich herkiesbaar. Roelf, Anneke en Margriet niet.
 9.   Rondvraag
                                               PAUZE

          Info van Gerald over nachtfotografie