Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

Afwezig mk: Roelf, Margreet, Jaap,

Afwezig zk: Jack, Werner

Klaas opent (voor de laatste keer) de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Notulen van de vorige ALV: Geen opmerkingen.
Mededelingen: Er is een uitnodiging gekomen van de Warf voor het 50 jarig jubileum. Hilda scant de uitnodiging en stuurt deze rond.

Verslag van de secretaris. Hieruit komt o.a. naar voren dat er in de normale vergaderingen een aantal zaken zijn afgesproken waarmee niks gedaan wordt.
Zo hebben we afgesproken dat we doorgaan met de 4 jaargetijden foto’s en we hebben afgesproken dat iedereen z’n fotoketting foto ook per mail bij Ria of Hilda inleveren.

Financieel verslag:
Kascommissie: Het financieel verslag zag er goed uit, en geven decharge.
Er moet en nieuwe kascontrole lid komen. Henke stelt zich beschikbaar.
De kascommissie bestaat nu Margreet en Henke.

Er zijn bestuursverkiezingen maar eerst overhandigt André Klaas als dank voor 11 jaar voorzitterschap een mooi pakket wijn.

Het bestuur heeft Anneke benaderd voor de functie van voorzitter. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, de vergadering gaat akkoord met de benoeming van Anneke als voorzitter.

Bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: Anneke
Penningmeester: André
Secretaris: Hilda
Lid en Secretaris ai + website: Ria
Lid en voorzitter ai: Roelf

De programmacommissie:
Hiervoor heeft het bestuur Gerald benaderd, ook hier hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Anneke en Margriet worden herkozen in de programmacommissie en Gerald neemt de vrij gekomen plek van Emile over.

De programmacommissie bestaat nu uit:
Anneke, Margreet, Gerald, Roelf, Hilda

Rondvraag

Ria:
SSL certificaat: dit wordt geadviseerd, het is een beveiliging voornamelijk voor sites waarop ook betalingen gedaan worden.  We wachten tot er actie wordt ondernomen vanuit de host tot het verplicht is een site te beveiligen.

André:
Spaarrekening: wat doen we met de spaarrekening? We houden deze als appeltje voor de dorst

Erik:
Er zijn vier reactie binnen gekomen voor de volgende keer LR
Rudy en Erik gaan volgende week de vragen uitwerken.
Er wordt één thema behandeld.
Iedereen van te voren even doorgeven of je wel of niet komt. Klaas regelt de beamer en het scherm.
Rudy en Erik regelen de voorbeeldfoto’s Iedereen kan ook een eigen foto meenemen.
Volgende week komt er een mail

Pauze

De portfoliopresentatie van:

Rudy, Karin en Gerald.

Leden wie hun portfolio nog een keer moeten presenteren zijn:

Albert, Werner, Jaap, Margreet en Piet

Volgende keer: Thema  Typisch Holland
Extra kantinedienst:   Anneke en Karin.