Agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 6 februari 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering Fotoclub de Marner Kiek.
Donderdag 6 februari 2020

Afwezig: Henke, Hilda, Roelf
01.Opening. 20.00 uur
Anneke opent de vergadering en heet iedereen welkom.

02. Notulen ALV 21 februari 2019. (zijn per mail toegestuurd en zijn terug te vinden op de website)
Er zijn geen op- of aanmerking en de notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.

03. Mededelingen.
Erik- meld dat er een mail is binnen gekomen van Karin en de Uitjes commissie heeft een mededeling.
De Expositie commissie legt uit waar de volgende expositie is. Karin, Emile en Anneke lichten dit toe.
De expositie is in 12 Hoven te Winsum en zal daar ongeveer vanaf 24 april 2020 te zien zien.
De commissie heeft een concept opgesteld en ligt deze toe. Het idee er achter is om een andere vorm van presentatie te doen. Dit houdt wel in dat er nieuwe lijsten moeten worden aangeschaft en de kosten die hieraan zijn verbonden is ongeveer € 231.00 euro en daarbij komt dan het afdrukken op Poster formaat ongeveer € 180.00 nog bij. De totale uitgave komen rond de €400.00 euro uit. Dit vergt een investering en zal nog met de penningmeester worden besproken. Omdat het exposeren geld kost, wordt er een voorstel gedaan om de foto’s die er hangen te verkopen, als hier om wordt gevraagd.
Hans en Emile zullen met een voorstel komen, wat de “Spelregels” dan zijn.
Er volgt nog een andere indeling van de dorpen. Het is de bedoeling op 21 of 22 februari 2020 foto’s te gaan maken. Die te mailen naar Emile. De voorwaarden “eisen” worden toegelicht.

04.Jaarverslag secretaris.
Erik doet verslag,
Jaarverslag 2019

In 2019 was er 15 maal een clubavond.
De fotoclub had in januari 2019 14 leden en op januari 2020 12 leden.
Er gingen leden weg en kwamen leden bij.
We hadden twee gast sprekers, Rudmer Zwerver en Roef Hopman.
We hadden verschillende doe avonden, die door Wim en Emile werden verzorgd. Hun presentatie is terug te vinden op de website onder het kopje Door en Voor leden.
Tevens waren er verschillende thema’s en er werden veel foto’s ingeleverd en gepresenteerd via de beamer.
Daarnaast was er ook nog een Lightroom clubje, die bij Sjoerd in Eenrum bij elkaar kwamen om het te hebben over de technieken binnen LR.
Erik nam het secretariaat over van Hilda, en het bestuur bestaat uit 3 personen.
Anneke Voorzitter, Roelf Penningmeester, Erik Secretariaat en website.
De fotoclub heeft een nieuw rekening nummer, deze is NL07INGB0008463047 tnv De Marner Kiek.

12 en half jarig bestaan werd gevierd in combinatie met de BBQ. Hier werd ook de nieuwe expositie getoond. Een reizende expositie. Eind 2019 werd er in Pieterburen in het gebouw van bezoekerscentrum Waddenkust een expositie gehouden. Deze is daar nog steeds te zien.
De website is vernieuwd en ruim 9000(pagina weergave) is de website bekeken.  
Er waren verschillende uitjes, onder andere de Eemshaven, Zwarte Haan.
Naar Duitsland omgeving Eifel

05. Financieel jaarverslag. ( reeds uitgedeeld op 9 januari door Roelf)

06. Verslag Kascommissie bestaande uit Hans en Emile.
Hans en Emile doen verslag. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. En vragen om Decharge te verlenen aan de penningmeester. Dit wordt met algemene stemmen verleend.

07. Benoeming nieuw reserve en lid kascommissie.
Hans zijn termijn van twee jaar zit erop. Er is een nieuw lid en reserve lid nodig.
De kascommissie ziet er nu als volgt uit,
1- Emile  2-Wim en reserve is Sonja

08. Benoeming nieuw secretariaat.
Voordat er een nieuw secretariaat moet worden vast gesteld, neemt Anneke het woord.
Ze bedankt Erik voor het werk wat hij tijdelijk heeft overgenomen van Hilda. En overhandigt aan Erik een fles wijn. Helaas is Hilda er niet, ook zij wordt bedankt voor het werk wat ze heeft gedaan en haar presentje wordt later aan haar gegeven.
Er heeft zich een kandidaat gemeld. Maar wellicht dat er nog meerdere kandidaten zijn. Deze zijn er niet en Anneke meld dat Klaas zich heeft aangemeld als kandidaat. Er zijn geen tegen kandidaten en Klaas wordt met algemene stemmen benoemd tot secretaris. Erik zal het secretariaat overdragen aan Klaas.

09. Benoeming Commissies.
De commissies worden doorgenomen en zien er als volgt uit:
Bestuur en Commissies
Bestuur:

Voorzitter:   Anneke
Penningmeester: Roelf 
Nieuw rekening nummer :  NL07 INGB 0008463047 tnv De Marner Kiek
Secretariaat : Klaas
Website:  Erik   

Kas-commissie:     
1: Emile  2: Wim   Reserve:  Sonja

Programma-commissie:
Karin, Emile

Expositie- commissie:
Anneke, Karin, Emile

Beoordelings- commissie:
Wim, Klaas

Beheer laptop/beamer-commissie:
Erik, Emile voor het instellen

Fotoketting
Hans

Uitjes- commissie:
Erik, Henke, Hilda

Lief en Leed
Margriet

Interesse groepjes
Light Room: Anneke-Wim

Margriet meld dat hun woning te koop staat en ter zijnde tijd richting Drenthe zullen verhuizen. Maar zal tot die tijd Lief en Leed verzorgen.
Wim en Klaas zitten nu in de beoordelings commissie. Zij zullen een nieuw concept op stellen en deze uitwerken. Dit fotojaar 2019-2020 volgen we nog de werkwijze zoals het nu gaat. In het fotojaar 2020-2021 zal het concept wat ze opstellen worden besproken. Wellicht dat dit kan worden besproken op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen 2020-2021.
Hans geeft de foto’s van de fotoketting van 2018-2019 aan een ieder terug. En verzoekt iedereen om een geprinte foto bij hem in te leveren. De fotoketting is bij Anneke.

10. Punten Leden.
Karin had een mail gestuurd met vragen over het beoordelen en de wijze waarop het nu gaat. Ze ligt haar vragen toe. Wim en Klaas zullen dit meenemen in het concept wat ze opstellen.

Uitjes commissie, Alle gegevens heeft men ontvangen voor het uitje. Het is een complex geheel, wanneer kan iemand en wanneer niet, wie kan rijden , etc. Henke, Hilda en Erik zullen overleggen en met een voorstel komen.

11. Rondvraag.
Erik- Ik heb een mail ontvangen van fotoclub de Wiemers uit Loppersum, ze bestaan 60 jaar, en vieren dit. De mail wordt naar de leden gestuurd en kunnen hierop reageren.
Zal op de website het volgende aanpassen,
-Programma 2019-2020 , het een en ander is verschoven.
-Kantine dienst is bij gewerkt.
-Bestuur en commissie is bij gewerkt.
Hans-Kan weer inloggen op de website.
Margriet- Wil Henke en Hilda bedanken voor hun inval beurt van de kantine dienst. Ze meld dat Jaap er nog op staat, maar is geen lid meer. Het schema wordt aangepast door Erik omdat Jaap geen lid meer is.
Wim-Meld dat er eventueel een nieuw lid komt. Tevens heeft Wim een mail rondgestuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld voor LR info. Hierbij is de beamer en laptop nodig. Wim neemt de komende tijd de beamer en laptop mee.
Anneke- Dankt een ieder voor haar en zijn inbreng tijdens de ALV.

12. Pauze.

13. Thema: Uit de oude fotodoos
Naar de pauze worden de foto’s gepresenteerd. Een ieder licht deze toe. De foto’s worden niet op de website gezet. Dit in verband met gezichten (AVG) die op de foto’s staan. Uiteraard kan een ieder , die dit wil, ze wel op hun foto pagina zetten op de website.

14. Sluiting 22.10 uur

Volgende clubavond is 20 februari 2020. 
Het thema is dan Reclame. 
Foto’s uiterlijk voor maandag 17 februari mailen naar Erik.
Kantine dienst : Emile (ipv Roelf) en Klaas