Agenda, Algemene Leden Vergadering 21 februari 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering Fotoclub de Marner Kiek

Donderdag 21 februari 2019 20.00u.

01. Opening.

02. Notulen ALV 25 november 2018.

03. Mededelingen.

04. Jaarverslag secretaris.

05. Financieel jaarverslag ivm de afwezigheid van Roelf en de recente overdracht tussen oud en huidige penningmeester zal Anneke globaal verslag doen.

06. Verslag Kascommissie bestaande uit Henke en Sjoerd.

07. Benoeming nieuw leden kascommissie Henke is aftredend.

08. Commissies.

09. Notulen mailen of op de site lezen (Karin).

10. Rondvraag.

11. Pauze.

12. Thema schaatsen.

13. Sluiting.