Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van fotoclub De Marner Kiek

1 Hoofddoelstelling.

• De Marner Kiek is een club zonder winstoogmerk.

• De Marner Kiek stelt zich tot doel fotografie voor hobbyisten te bevorderen en ze verder
technisch en esthetisch te vormen.

• De Marner Kiek organiseert volgens een door het bestuur gemaakt schema club avonden waarin thema’s zullen worden besproken

• De Marner Kiek organiseert naar behoefte van de leden gezamenlijke activiteiten zoals het bezoeken van exposities of contacten met andere groeperingen die actief zijn in de fotografie.

• De Marner Kiek is een club waar het niveau ligt onder het niveau van de beroepsfotograaf doch hoger ligt dan de “vakantiefotograaf”….

2 De strategie voor de ontwikkeling van De Marner Kiek

• Missie.
Het beheren van een fotoclub voor hobbyisten en deze op een gezellige en
ongedwongen manier verder de fotografie te laten ontdekken en te ontwikkelen.

• Visie.
Om met gelijkgestemden volgens een door het bestuur vastgesteld schema samen te komen om de kunst van de fotografie verder te ontwikkelen

• Strategie.
Het organiseren van samenkomsten volgens een jaarlijks door het bestuur vastgesteld schema.
Het samen met de leden opstellen van een programma voor de periode van een jaar.
Regelmatige evaluatie binnen bestuur en met de leden.
Het aanleveren van de kopij door de leden voor het plaatsen op de website voor intern gebruik.
Het aan leveren van foto’s voor plaatsing, door de leden zelf, op website voor intern en extern.

3 Activiteiten en coördinatie.

• Prognoses.(Operationeel en financieel).
De contributie, bestaande uit een gedeelte club contributie en lidmaatschap fotobond, wordt bepaald in de ledenvergadering.
Het bestuur doet voor de club contributie jaarlijks een voorstel.

• Financiële en administratieve regelingen.
Bij wijziging in het ledenbestand wordt door de secretaris een ledenlijst per mail verzonden naar de penningmeester.
• Lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar en ingaande per kwartaal. Bij tussentijdse afmelding is er geen restitutie van contributie mogelijk.
Nieuwe leden betalen contributie naar rato.
• Opzeggen één maand voor het einde van het jaar.

4 Inkomsten

• Contributies.
• Sponsoren.
• Giften van derden.

5 Uitgaven

• Deelname aan bestuursactiviteiten is onbezoldigd.
• Voor onbepaalde tijd wordt een clubgebouw gehuurd voor een vooraf, in overleg met     verhuurder, vast te stellen prijs. De voorzitter draagt zorg voor leggen van contacten met verhuurder
• Vergoedingen aan externe sprekers. Sprekers vanuit de club krijgen geen vergoeding.
• Aanvullende kosten zoals kantoorartikelen ed.
• Algemene kosten.

6 Jaarverslag, rekening en verantwoording

• Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
• Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de club zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
• Het bestuur maakt binnen twee maanden na het boekjaar een jaarverslag en de jaarrekening op.
• Door de club aangeschafte middelen blijven in het bezit van de club.

7 Secretariaat.

• Het secretariaat is gevestigd op het adres van de secretaris. Het houdt zich bezig met de
ledenadministratie en correspondentie.
Correspondentie vindt per voorkeur plaats per mail en leden dienen bij inschrijving een goed functionerend mailadres af te geven.
Clubinformatie vindt plaats op de website.

8 Activiteitenprogramma.

• Het houden van een clubavond.
• Het bezoeken van exposities.
• Het uitnodigen van gastsprekers.
• Overdragen van kennis.
• Het organiseren van uitwisselingen met andere fotoclubs.
• Het organiseren van excursies.
• Het organiseren van lezingen.
• Het organiseren van tentoonstellingen/exposities.

9 Bestuur.

• Het bestuur is in het algemeen verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de
club en zal, naar vermogen, op elke clubavond aanwezig zijn.

• De voorzitter;
• Heet elke clubavond de leden welkom en zal, als die er zijn, mededelingen doen.
Onderhoud contacten met externen b.v. met een expositie de media enz.

• De secretaris of secretaresse;
• Onderhoudt contact via mail of post met de leden. Schrijft instanties aan zoals b.v. de
media t.b.v. een expositie en het uitnodigen van gasten b.v. een spreker.

• De penningmeester;
• Beheert de bankrekening van de club.
• Draagt zorgt voor het innen van de contributie en andere inkomsten. Alsmede voor het verrekenen van gemaakte onkosten en zal daarvoor een gedegen boekhouding bijhouden.

• De webmaster;
• Zal de website bijhouden. Is verantwoordelijk voor het plaatsen van
Kopij/beelden van de clubleden.

10 Clubavonden

• Van de leden wordt verwacht dat zij actief fotograferen.
• De leden voor de kantine dienst dienen een halfuur voor aanvang van de clubavond aanwezig te zijn.
• Koffie en evt. drankjes zijn voor eigen rekening. Na afloop van de avond afrekenen bij de voorzitter.
• Deelname aan de club is op eigen risico.
• Elk clublid is verplicht zich aan de regels te houden en is verantwoordelijk voor gemaakte rommel en evt. aangebrachte schade aan derden b.v. het clubgebouw.
• Foto’s moeten gepresenteerd worden, gemonteerd in een passe-partout. De foto moet dan een maximale afmeting hebben van 20×28 cm. of 20×30 cm. De passe-partout mag zowel horizontaal als verticaal gepresenteerd worden.
• Digitale presentaties (foto’s) mogen aangeleverd worden zodra de club over de benodigde apparatuur beschikt op een CD/DVD of een USB stick.
• De clubavonden zijn van 20.00 uur tot 22.30 uur.
• Ieder lid is verplicht zich in te zetten met hand en spandiensten in het belang van de club b.v. bij het inrichten van een expositie.
• Bij het bezoeken van exposities of andere activiteiten buiten de club draagt het lid zelf zorg voor de betaling van de kosten die hiermee zijn gemoeid.

11 Wijzigingen huishoudelijk reglement.

• De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur het huishoudelijk reglement ten aller tijde wijzigen.
• Meerderheid van de ledenvergadering moet in stemmen met de wijziging van het huishoudelijk reglement.